องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ตามประกาศ คตง.2546)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช. ตำบลโคราช
Knowledge Management : KM

สภาพทั่วไป
 
 

            ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อยู่ที่ หมู่ ๕  ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอสูงเนิน โดยตำบลโคราชอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเนิน เป็นระยะทางประมาณ  ๔.๕  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

            ทิศเหนือ   ติดต่อตำบลสูงเนิน ตำบลบุ่งขี้เหล็ก  และตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำห้อยไผ่บริเวณบ้านหนองปลากระดี่ ติดกับบ้านกุดหิน ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน  บริเวณพิกัด R S ๐๔๘๕๑๐  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลำตะคอง  ระยะทางประมาณ  ๖.๒๕  กิโลเมตร สิ้นสุดที่บริเวณลำตะคองเขตติดต่อระหว่างตำบลบุ่งขี้เหล็ก  ตำบลโคราช ตำบลกุดจิกและตำบลโค้งยาง  อำเภอสูงเนิน บริเวณพิกัด R S ๐๙๗๕๑๖  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  ๖.๒๕  กิโลเมตร

            ทิศตะวันออก   ติดต่อตำบลกุดจิก และตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำตะคอง บริเวณพิกัด R S ๐๙๗๕๑๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคันนาของราษฎรระยะทางประมาณ    กิโลเมตร  ถึงจุดเชื่อมที่คลองกุดจิกใกล้บริเวณบ้านคลองเก่า ตำบลโคราช บริเวณพิกัด R S ๐๘๙๕๐๒  สิ้นสุดที่ทางรถไฟทางทิศตะวันตกบ้านกุดจิก ห่างจากบ้านกุดจิกประมาณ       กิโลเมตร บริเวณพิกัด R S ๐๘๕๔๙๓  รวมระยะทางด้านตะวันออกประมาณ    กิโลเมตร

            ทิศใต้   ติดต่อตำบลสูงเนิน  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางรถไฟบ้านกุดจิก บริเวณพิกัด R S ๐๘๕๔๙๓  ไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดที่ทางรถไฟ บริเวณพิกัด         R S ๐๕๓๔๙๐  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  ๓.๕  กิโลเมตร

            ทิศตะวันตก   ติดต่อตำบลสูงเนิน  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางรถไฟบริเวณพิกัด R S ๐๕๓๔๙๐  ไปทางทิศเหนือ  ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร  ถึงจุดเชื่อมบริเวณไร่ของราษฎรใกล้กับปราสาทโนนกู่ ตำบลโคราช บริเวณพิกัด R S ๐๕๑๔๙๙  ระยะทางประมาณ      กิโลเมตร  สิ้นสุดที่ลำห้วยไผ่  บริเวณบ้านหนองปลากระดี่ ตำบลบุ่งขี้เหล็ก ติดกับบ้านกุดหิน ตำบลโคราช บริเวณพิกัด R S ๐๔๘๕๑๐  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ    กิโลเมตร    

 
 

            เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช   มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  ๗.๒  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ,๕๐๐  ไร่  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

 

            สภาพภูมิประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินร่วนทางตอนใต้ของตำบลจะเป็นดินร่วนปนทราย  มีลำน้ำสายหลักของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือ คือ  ลำตะคอง   

           

             จำนวนหมู่บ้าน  ตำบลโคราชแบ่งการปกครองออกเป็น    หมู่บ้าน  ดังนี้