องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร.1)
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ตามประกาศ คตง.2546)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช. ตำบลโคราช
Knowledge Management : KM

สภา อบต.
 
     
   นายกฤษณะ หุนสูงเนิน
 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตบล  
     
  นายพัฒนา สุพิน
   นางสาวภิญโญ บุญโท
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
       
  นายสำเริง พูนสูงเนิน
 นายชะมัด แปวสูงเนิน
 นายวินัย สุขนิรันดร์
 นายสุรินทร์ งวดสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  2
       
  นายจำรัส หาญสูงเนิน
  นายกฤษณะ หุนสูงเนิน
  นายอ่อง บุญสูงเนิน
 นางสมปอง ดุงโคกกรวด
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  4 
       
  นายประเดิม อุลิศนันท์
 นายปราโมทย์ กรุมสูงเนิน
  นางปราณี แยบสูงเนิน
 นายสุพจน์ สุวรรณ์
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  6
       
  นายอนุสรณ์ กุ้งทอง
  นายสุนันท์ อูสูงเนิน
  นายภูวนนท์ ฉิมสูงเนิน
 นายพัฒนา สุพิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  7  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  8