วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช (สารส้มก้อนใส จำนวน ๒,๑๐๐ กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากโครงการจัดสรร ถึงสี่แยกทางเข้าบ้านนายกฤษณะ หุนสูงเนิน) หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากถนนสามแยกประปาหมู่บ้าน ถึงถนนสามแยกที่นางอนงค์ โชตนะ) หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัดอบต. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายคำรนณ์ ราชสูงเนิน ถึงบ้านนางนฤมล มงคลสวัสดิ์) หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากสี่แยกศาลาประชาคม ถึงที่นายกฤษณะ หุนสูงเนิน) หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายชะมัด แปวสูงเนิน ถึงลำห้วยสาธารณะ) หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ทำงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน อาคารจัดเก็บพัสดุ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ อบต.โคราช (งานปรับปรุงห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย พร้อมกระเช้าไฟฟ้าเครน โดยวิธีคัดเลือก
12  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลโคราช จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคราช จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนางสีนวน สุดาทิพย์ ถึงบ้านนายหวล ตั้วสูงเนิน) หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกบ้านนายประทีป มีดา ถึงสามแยกบ้านนายดวงเด่น จืดสูงเนิน) หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนลาดยาง ถึงที่นางสำเนียง เนียมสูงเนิน) หมู่ที่ ๔ บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนเมืองเก่า ถึงบ้านนายสมหมาย เพ็งสูงเนิน ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๔ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากถนนสี่แยก ถึงที่นา นายชม ปานเกิด) หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนคอนกรีต ถึงบ้านนายแจ่ม มิตรสูงเนิน) หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่นายบุญเลี้ยง เหมสูงเนิน ถึงสี่แยกบ้านกกกอก) หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายยุทธนา จงสูงเนิน ถึงที่นายวิโรจน์ คงสูงเนิน) หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้ง คสล. หมู่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068 58 0003 ของสำนักงานปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย พร้อมกระเช้าไฟฟ้าเครน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายบุญส่ง อภิชัยณรงค์ ถึงที่นา นางวรรณาพร พิริยะพิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 5 รายการ
23  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างจัดสถานที่งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติไทย (13 ต.ค.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด จำนวน 20 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถบัส (แอร์) จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชน ประจำปี 2563
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ 2563 ( น้ำยาเคมีดับเพลิง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหาย ภายในพื้นที่ตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 400 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดอบต. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนายบุญเชิด เนาว์สูงเนิน ถึงปากทางถนนคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนายสมพงษ์ โสภานิตย์ ถึงคลองหนองกอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ตำบลโคราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านคนพิการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
วัสดุตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดอบต. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างขุดลอกบึงนาตะโครก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก (สายจากสี่แยกบ้านกุดหิน ถึงที่นายบุญเลี้ยง เหมสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายซอยบ้านนายกฤษณะ หุนสูงเนิน ถึงสุดสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายยุทธนา จงสูงเนิน ถึงบ้านนางเสวียง เหนียวจันทึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายจากสี่แยกบ้านนาตะโครก ถึงรางระบายน้ำเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (จากประปาหมู่บ้าน ม.4 ถึงที่นางสายม่าน โฉสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายจากแยกถนนลาดยาง ถึงบ้านนางเหรียญ เวบสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังวน (สายทางแยกถนนคสล. ถึงบ้านนายสมพงษ์ หงษ์สูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายหน้าโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ถึงบ้านนายสมหมาย เพ็งสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายที่นางอนงค์ โชตนะ ถึงที่นายดวง คงสูงเนิน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย สายสี่แยก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87 0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ และติดเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัย) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 0001 57 0002 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเติมน้ำยาเคมีดับเพลิงและเปลี่ยนสายฉีดน้ำยาดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย พร้อมกระเช้าไฟฟ้าเครน
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนางทองฉิมสูงเนิน ถึงถนนลาดยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนางพุดทา แยบสูงเนิน ถึงบ้านนายเสวย โทนสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนางอรัญญา ดึกกระโทก ถึงบ้านนางพุดทา แยบสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายบ้านนายธาดา ถินสูงเนิน ถึงบ้านนายประจวบ สะโม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายบ้านนางบุษบงค์ กรุมสูงเนิน ถึงบ้านนายฉลวย เยี่ยมสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายที่นายธีรพงษ์ บูรพาชน ถึงกำแพงวัดโนนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายศาลาประชาคม ถึงบ้านนายทิวา ชินโชติกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลโคราช ประจำปี 2562 สำหรับวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลโคราช ประจำปี 2562 สำหรับวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 57 0003 ของกองคลัง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลโคราช ประจำปี 2562 สำหรับวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อโคนิก้า/มินอลต้า หมายเลขครุภัณฑ์ 418 49 0002 ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87 0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งซุ้มงานประเพณี ?กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน? ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ของสำนักงานปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อทรายกำจัดยุงลาย (ทรายอะเบท) ชนิดซอง 50 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ดิน รักษ์ลำตะคอง ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน สำหรับวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน สำหรับวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายฉลวย ช่อสูงเนิน ถึงบ้านนายจำรัส หาญสูงเนิน) บ้านโบสถ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จำนวน 8 หมู่บ้าน ภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกสวนนางเมี้ยน ภู่หาญ ถึงถนนเลียบทางรถไฟ) บ้านโบสถ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมนึก อูสูงเนิน ถึงลำตะคอง) บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางแหมด โหม่งสูงเนิน ถึงที่นางรวย พงษ์สูงเนิน) บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางสุดาวรรณ ธูปแท้ ถึงถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์) บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางทุเรียน ผิวกิ่ง ถึงบ้านนางน้ำค้าง ภัคดี) บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ เปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะและถอดฝาครอบไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบึงนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสงคราม ทับสูงเนิน ถึงที่ดินนายอวด ทับสูงเนิน) บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ครั้งที่ 1/2562 รายนายประดิษฐ์ เชียวเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ครั้งที่ 1/2562 รายนางสมนึก จอสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนถนนหินคลุก (สายบ้านนายเสวย โทนสูงเนิน ถึงบ้านนางเล็ก หยดสูงเนิน) บ้านกุดหิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (สายบ้านนางเทศ อาจสูงเนิน ถึงที่นายชวน หรุ่นสูงเนิน) บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ?เพื่อนช่วยเพื่อน? ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
เหมาดำเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2562
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี และแม่บ้านในชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
เหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี และแม่บ้านในชุมชน ประจำปี 2562
13  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือปฏิบัติการ อปพร.อบต.โคราช ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ (สายบ้านนายเริงฤทธิ์ ถึงบ้านนายสนิท) บ้านกุดหิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 1 เครื่อง
25  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของสำนักงานปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 97-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 9200 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 47 0001 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถเก็บขยะ(คันเก่า) หมายเลขครุภัณฑ์ 011 40 0001 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลาประชาคม ถึงถนนเลียบทางรถไฟ) บ้านโบสถ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดปรางค์เมืองเก่า จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางสุดาวรรณ ธูปแท้) บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางล้อม เวสูงเนิน ถึงบ้านนายปุ่น ทึกสูงเนิน) บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่นางอัญชลี พงษ์สุภา ถึงสามแยกถนนลาดยาง) บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87 0975 นครราชสีมา) ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านวังวน (สายสะพานไม้บ้านพลับ ถึงทางแยกสวนนายประสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน และโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน) ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน และโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างจัดเตรียมสถานที่ดำเนินงานพร้อมจัดหาเครื่องขยายเสียงตามโครงการจัดงานประเพณี แข่งว่าว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 57 002 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน
16  พ.ย. 2561
จ้างจัดเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง และทำความสะอาดบริเวณสถานที่ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน (ในพื้นที่ ม.4 บ.นาตะโครก , ม.3 บ.โบสถ์ , ม.1 บ.เมืองเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน (ในพื้นที่ ม.4 บ.นาตะโครก , ม.3 บ.โบสถ์ , ม.1 บ.เมืองเก่า)
8  พ.ย. 2561
วางท่อประปาหมู่บ้าน (ในพื้นที่ ม.4 บ.นาตะโครก , ม.3 บ.โบสถ์ , ม.1 บ.เมืองเก่า)
22  ต.ค. 2561
ออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง
3  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านวังวน (สายสะพานไม้บ้านพลับ ถึงทางแยกสวนนายประสิทธิ์)
3  ต.ค. 2561
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน
3  ต.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกทางรถไฟ หมู่ 8 บ้านกุดหิน (สีกั๊ก) ถึงสามแยก หมู่ 5 บ้านหัวบึง)
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดสายสามแยกทางรถไฟ หมู่ที่ 7 ถึงสามแยกต้นตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ เสื้อต่อเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม) ของอปพร.อบต.โคราช จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต (Joint Sealer) จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตัดทอนต้นไม้ กิ่งไม้ (วัสดุอื่นๆ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้าน จำนวน 61 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442 54 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านคนพิการ ประจำปี 2561 จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล บริเวณบ้านนาตะโครก หมู่ที่ 4 และบ้านหัวนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 424 56 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดยุงลายและน้ำยาพ่นกำจัดยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง (VIP) ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 57 0002 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 4 เส้น
24  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 57 0002 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 57 0003 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างจัดทำซุ้มประเพณี กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง