องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
 
 
 

นางภิญโญ  ศิลปะ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวบุญเรือน  ต่วนชะเอม


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางอรอุมา  สรารัมย์


หัวหน้าสำนักปลัด
สิบเอกเทวัญ  เชาว์วัลลิ์

นางสาวธิติมา  เซรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักทรัพยากรบุคคล

   
 
นางสาวชลธิศา  ฉินสูงเนิน นายสงคราม  ทับสูงเนิน   นายปิยะ  พงษ์สูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานขับรถยนต์
   
นายพิเชษฐ์  ปุยสูงเนิน นายชญานน  ทับสูงเนิน
นางศุภกานต์  ทองศรี
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป
     
 -ว่าง-    
คนงานทั่วไป