องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.korat.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ข้าราชการและพนักงานจ้าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารงานบุคคล
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักปลัด
 
 
 
 

นางภิญโญ  ศิลปะ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวบุญเรือน  ต่วนชะเอม


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางอรอุมา  สรารัมย์


หัวหน้าสำนักปลัด
สิบเอกเทวัญ  เชาว์วัลลิ์

นางสาวธิติมา  เซรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักทรัพยากรบุคคล

   
 
นางสาวชลธิศา  ฉินสูงเนิน นายสงคราม  ทับสูงเนิน   นายปิยะ  พงษ์สูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานขับรถยนต์
   
นายพิเชษฐ์  ปุยสูงเนิน นายชญานน  ทับสูงเนิน
นางศุภกานต์  ทองศรี
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป