วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดอบต. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมส่งถังสูงของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
จ้างเหมารถยนต์โดยสารสองชั้นปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2567 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง