วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขษ 5683 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 61 0003 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0024 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างเหมาทำความสะอาดบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดอบต. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง