วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 9200 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 47 0001 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลโคราช สายจากจุดเริ่มต้นจารุวรรณรีสอร์ท ถึงสี่แยกบ้านจัดสรร หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดอบต. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก (สายจากบ้านนายบุญเลี้ยง เหมสูงเนิน ถึงสี่แยกบ้านกกกอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (ต่อจากโครงการเดิม - สี่แยก รพ.สต.บ้านเมืองเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2566 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง