วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดอบต. (ถังขยะพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย สายสี่แยก หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า ถึงสี่แยก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และของสมนาคุณ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งโครงไม้ เพื่อต้อนรับผู้ประเมินอุทยานธรณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งซุ้มนิทรรศการ งานประเพณี กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขษ 5683 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง