วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชน ประจำปี 2563
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ 2563 ( น้ำยาเคมีดับเพลิง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหาย ภายในพื้นที่ตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 400 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง