วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนคอนกรีต ถึงบ้านนายแจ่ม มิตรสูงเนิน) หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่นายบุญเลี้ยง เหมสูงเนิน ถึงสี่แยกบ้านกกกอก) หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายยุทธนา จงสูงเนิน ถึงที่นายวิโรจน์ คงสูงเนิน) หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้ง คสล. หมู่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068 58 0003 ของสำนักงานปลัดอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง