วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดอบต. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนายบุญเชิด เนาว์สูงเนิน ถึงปากทางถนนคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนายสมพงษ์ โสภานิตย์ ถึงคลองหนองกอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ตำบลโคราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านคนพิการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง