วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด จำนวน 20 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถบัส (แอร์) จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชน ประจำปี 2563
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ 2563 ( น้ำยาเคมีดับเพลิง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง