วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่น (โซ่เลื่อยยนต์ จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 417 61 0004 ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ณ บึงนาตะโครก ตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัดอบต. จำนวน 3 รายการ
9  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง