วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ตำบลโคราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านคนพิการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
วัสดุตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดอบต. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างขุดลอกบึงนาตะโครก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง