วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัดอบต. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายคำรนณ์ ราชสูงเนิน ถึงบ้านนางนฤมล มงคลสวัสดิ์) หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากสี่แยกศาลาประชาคม ถึงที่นายกฤษณะ หุนสูงเนิน) หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายชะมัด แปวสูงเนิน ถึงลำห้วยสาธารณะ) หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ทำงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน อาคารจัดเก็บพัสดุ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ อบต.โคราช (งานปรับปรุงห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง