วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก (สายจากสี่แยกบ้านกุดหิน ถึงที่นายบุญเลี้ยง เหมสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายซอยบ้านนายกฤษณะ หุนสูงเนิน ถึงสุดสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายยุทธนา จงสูงเนิน ถึงบ้านนางเสวียง เหนียวจันทึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายจากสี่แยกบ้านนาตะโครก ถึงรางระบายน้ำเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (จากประปาหมู่บ้าน ม.4 ถึงที่นางสายม่าน โฉสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง