วันที่
ชื่อเรื่อง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายจากแยกถนนลาดยาง ถึงบ้านนางเหรียญ เวบสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังวน (สายทางแยกถนนคสล. ถึงบ้านนายสมพงษ์ หงษ์สูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายหน้าโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ถึงบ้านนายสมหมาย เพ็งสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายที่นางอนงค์ โชตนะ ถึงที่นายดวง คงสูงเนิน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย สายสี่แยก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87 0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง