วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย พร้อมกระเช้าไฟฟ้าเครน
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนางทองฉิมสูงเนิน ถึงถนนลาดยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนางพุดทา แยบสูงเนิน ถึงบ้านนายเสวย โทนสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรึตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนางอรัญญา ดึกกระโทก ถึงบ้านนางพุดทา แยบสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายบ้านนายธาดา ถินสูงเนิน ถึงบ้านนายประจวบ สะโม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายบ้านนางบุษบงค์ กรุมสูงเนิน ถึงบ้านนายฉลวย เยี่ยมสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายที่นายธีรพงษ์ บูรพาชน ถึงกำแพงวัดโนนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายศาลาประชาคม ถึงบ้านนายทิวา ชินโชติกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง