วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ทำงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน อาคารจัดเก็บพัสดุ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ อบต.โคราช (งานปรับปรุงห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย พร้อมกระเช้าไฟฟ้าเครน โดยวิธีคัดเลือก
12  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลโคราช จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคราช จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนางสีนวน สุดาทิพย์ ถึงบ้านนายหวล ตั้วสูงเนิน) หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง