วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ และติดเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัย) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง