วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 5 รายการ
23  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างจัดสถานที่งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติไทย (13 ต.ค.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด จำนวน 20 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง