วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี 2566 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างจัดเตรียมสถานที่ พร้อมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนายมารุต ร่วงสูงเนิน ถึงกลางทุ่ง) บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากสะพานคสล. ถึงแยกร้านค้าบ้านหัวนา) หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างจัดสถานที่และจัดหาวัสดุตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง