วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหาย ภายในพื้นที่ตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 400 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดอบต. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนายบุญเชิด เนาว์สูงเนิน ถึงปากทางถนนคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนายสมพงษ์ โสภานิตย์ ถึงคลองหนองกอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง