วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย พร้อมกระเช้าไฟฟ้าเครน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายบุญส่ง อภิชัยณรงค์ ถึงที่นา นางวรรณาพร พิริยะพิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 5 รายการ
23  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างจัดสถานที่งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง