วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายฉลวย ช่อสูงเนิน ถึงบ้านนายจำรัส หาญสูงเนิน) บ้านโบสถ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จำนวน 8 หมู่บ้าน ภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกสวนนางเมี้ยน ภู่หาญ ถึงถนนเลียบทางรถไฟ) บ้านโบสถ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมนึก อูสูงเนิน ถึงลำตะคอง) บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางแหมด โหม่งสูงเนิน ถึงที่นางรวย พงษ์สูงเนิน) บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางสุดาวรรณ ธูปแท้ ถึงถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์) บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางทุเรียน ผิวกิ่ง ถึงบ้านนางน้ำค้าง ภัคดี) บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ เปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะและถอดฝาครอบไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบึงนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง