วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสงคราม ทับสูงเนิน ถึงที่ดินนายอวด ทับสูงเนิน) บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ครั้งที่ 1/2562 รายนายประดิษฐ์ เชียวเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ครั้งที่ 1/2562 รายนางสมนึก จอสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนถนนหินคลุก (สายบ้านนายเสวย โทนสูงเนิน ถึงบ้านนางเล็ก หยดสูงเนิน) บ้านกุดหิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (สายบ้านนางเทศ อาจสูงเนิน ถึงที่นายชวน หรุ่นสูงเนิน) บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง