วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ 400 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดอบต. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนายบุญเชิด เนาว์สูงเนิน ถึงปากทางถนนคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน (สายบ้านนายสมพงษ์ โสภานิตย์ ถึงคลองหนองกอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ตำบลโคราช ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง