วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ?เพื่อนช่วยเพื่อน? ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
เหมาดำเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2562
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี และแม่บ้านในชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง