วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านคนพิการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
วัสดุตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดอบต. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างขุดลอกบึงนาตะโครก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก (สายจากสี่แยกบ้านกุดหิน ถึงที่นายบุญเลี้ยง เหมสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง