วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน สำหรับวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายฉลวย ช่อสูงเนิน ถึงบ้านนายจำรัส หาญสูงเนิน) บ้านโบสถ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จำนวน 8 หมู่บ้าน ภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกสวนนางเมี้ยน ภู่หาญ ถึงถนนเลียบทางรถไฟ) บ้านโบสถ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมนึก อูสูงเนิน ถึงลำตะคอง) บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง