วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2562
เหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี และแม่บ้านในชุมชน ประจำปี 2562
13  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือปฏิบัติการ อปพร.อบต.โคราช ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ (สายบ้านนายเริงฤทธิ์ ถึงบ้านนายสนิท) บ้านกุดหิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 1 เครื่อง
25  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของสำนักงานปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 97-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 9200 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 47 0001 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถเก็บขยะ(คันเก่า) หมายเลขครุภัณฑ์ 011 40 0001 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง