วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายซอยบ้านนายกฤษณะ หุนสูงเนิน ถึงสุดสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา (สายบ้านนายยุทธนา จงสูงเนิน ถึงบ้านนางเสวียง เหนียวจันทึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายจากสี่แยกบ้านนาตะโครก ถึงรางระบายน้ำเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (จากประปาหมู่บ้าน ม.4 ถึงที่นางสายม่าน โฉสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายจากแยกถนนลาดยาง ถึงบ้านนางเหรียญ เวบสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังวน (สายทางแยกถนนคสล. ถึงบ้านนายสมพงษ์ หงษ์สูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายหน้าโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ถึงบ้านนายสมหมาย เพ็งสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายที่นางอนงค์ โชตนะ ถึงที่นายดวง คงสูงเนิน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง