วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (สายบ้านนางเทศ อาจสูงเนิน ถึงที่นายชวน หรุ่นสูงเนิน) บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ครั้งที่ 1/2562 รายนายประดิษฐ์ เชียวเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ครั้งที่ 1/2562 รายนางสมนึก จอสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง