วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้า ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย สายสี่แยก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก ถึงทางรถไฟ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87 0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ และติดเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัย) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง