วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลาประชาคม ถึงถนนเลียบทางรถไฟ) บ้านโบสถ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดปรางค์เมืองเก่า จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางสุดาวรรณ ธูปแท้) บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางล้อม เวสูงเนิน ถึงบ้านนายปุ่น ทึกสูงเนิน) บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่นางอัญชลี พงษ์สุภา ถึงสามแยกถนนลาดยาง) บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87 0975 นครราชสีมา) ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง