วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2562
ซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ?เพื่อนช่วยเพื่อน? ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
เหมาดำเนินการจัดสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2562
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี และแม่บ้านในชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
เหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี และแม่บ้านในชุมชน ประจำปี 2562
13  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือปฏิบัติการ อปพร.อบต.โคราช ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ (สายบ้านนายเริงฤทธิ์ ถึงบ้านนายสนิท) บ้านกุดหิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 1 เครื่อง