วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ (สายศาลาประชาคม ถึงบ้านนายทิวา ชินโชติกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลโคราช ประจำปี 2562 สำหรับวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลโคราช ประจำปี 2562 สำหรับวันที่ 27 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 57 0003 ของกองคลัง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง