วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัย) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (คลอรีน) ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 0001 57 0002 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง