วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของสำนักงานปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 97-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 9200 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 47 0001 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถเก็บขยะ(คันเก่า) หมายเลขครุภัณฑ์ 011 40 0001 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลาประชาคม ถึงถนนเลียบทางรถไฟ) บ้านโบสถ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดปรางค์เมืองเก่า จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางสุดาวรรณ ธูปแท้) บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางล้อม เวสูงเนิน ถึงบ้านนายปุ่น ทึกสูงเนิน) บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่นางอัญชลี พงษ์สุภา ถึงสามแยกถนนลาดยาง) บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง