วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลโคราช ประจำปี 2562 สำหรับวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อโคนิก้า/มินอลต้า หมายเลขครุภัณฑ์ 418 49 0002 ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87 0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง