วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87 0975 นครราชสีมา) ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านวังวน (สายสะพานไม้บ้านพลับ ถึงทางแยกสวนนายประสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน และโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน) ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน และโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง