วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างจัดเตรียมสถานที่ดำเนินงานพร้อมจัดหาเครื่องขยายเสียงตามโครงการจัดงานประเพณี แข่งว่าว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 57 002 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน
16  พ.ย. 2561
จ้างจัดเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง และทำความสะอาดบริเวณสถานที่ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน (ในพื้นที่ ม.4 บ.นาตะโครก , ม.3 บ.โบสถ์ , ม.1 บ.เมืองเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2561
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน (ในพื้นที่ ม.4 บ.นาตะโครก , ม.3 บ.โบสถ์ , ม.1 บ.เมืองเก่า)