วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งซุ้มงานประเพณี ?กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน? ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ของสำนักงานปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อทรายกำจัดยุงลาย (ทรายอะเบท) ชนิดซอง 50 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ดิน รักษ์ลำตะคอง ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน สำหรับวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง