วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตัดทอนต้นไม้ กิ่งไม้ (วัสดุอื่นๆ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้าน จำนวน 61 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง