วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อทรายกำจัดยุงลาย (ทรายอะเบท) ชนิดซอง 50 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ดิน รักษ์ลำตะคอง ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน สำหรับวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน สำหรับวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง