วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442 54 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านคนพิการ ประจำปี 2561 จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบล บริเวณบ้านนาตะโครก หมู่ที่ 4 และบ้านหัวนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 424 56 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง