วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน อบต.โคราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ต.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล. (จากแยกสวนนางเมี้ยน ภู่หาญ ถึงบ้านนายพัชพล แผลงสูงเนิน) หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล. (ต่อจากถนน คสล.เดิม ? หลังวัดกุดหิน) หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล. (สายหลังบ้านนางเทศ อาจสูงเนิน) หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนคสล. (จากที่ดินนายวิโรจน์ คงสูงเนิน ถึงสวนนางอนงค์ กกสูงเนิน) หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อสารเคมีเครื่องดับเพลิงพร้อมเติม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่น ที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง