วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเมืองเก่า หมู่ ๑ (เขตบ้านเมืองเก่า ถึงบ้านนายสุระ มั่งสูงเนิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ย. 2566
จ้างออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง
21  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาตะโครก หมู่ที่ 4 (ต่อจากรางระบายน้ำ คสล. ถึงลำเหมืองหนองเป็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 (จากสามแยกบ้านนายชาญชัย ปอยสูงเนิน ถึงบ้านนายวิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 (หน้าบ้านเฉลิม แลบสูงเนิน ถึง บ้านนายชะมัด แปวสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บ้านวังวน หมู่ที่ 2 (สายบ้านวิทยา แขนสูงเนิน ถึงลำตะคอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านวังวน หมู่ที่ 2 สายที่ 2 (ช่วงที่ 1) จากร้านค้าชุมชน ถึงถังเก็บน้ำฝน (ลานกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไฟฉายสปอตไลท์โซล่าเซลล์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง