วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87 0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดประดับตกแต่งซุ้มงานประเพณี ?กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน? ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ของสำนักงานปลัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อทรายกำจัดยุงลาย (ทรายอะเบท) ชนิดซอง 50 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ดิน รักษ์ลำตะคอง ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง