วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางแหมด โหม่งสูงเนิน ถึงที่นางรวย พงษ์สูงเนิน) บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางสุดาวรรณ ธูปแท้ ถึงถนนคสล. หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์) บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางทุเรียน ผิวกิ่ง ถึงบ้านนางน้ำค้าง ภัคดี) บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บึงนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ เปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะและถอดฝาครอบไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบึงนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสงคราม ทับสูงเนิน ถึงที่ดินนายอวด ทับสูงเนิน) บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนถนนหินคลุก (สายบ้านนายเสวย โทนสูงเนิน ถึงบ้านนางเล็ก หยดสูงเนิน) บ้านกุดหิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง