วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตัดทอนต้นไม้ กิ่งไม้ (วัสดุอื่นๆ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนโคมไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้าน จำนวน 61 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง