วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี และแม่บ้านในชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
เหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี และแม่บ้านในชุมชน ประจำปี 2562
13  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือปฏิบัติการ อปพร.อบต.โคราช ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ (สายบ้านนายเริงฤทธิ์ ถึงบ้านนายสนิท) บ้านกุดหิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 1 เครื่อง
25  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของสำนักงานปลัดอบต. จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของสำนักงานปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 97-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง