วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 9200 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 47 0001 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถเก็บขยะ(คันเก่า) หมายเลขครุภัณฑ์ 011 40 0001 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลาประชาคม ถึงถนนเลียบทางรถไฟ) บ้านโบสถ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดปรางค์เมืองเก่า จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางสุดาวรรณ ธูปแท้) บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางล้อม เวสูงเนิน ถึงบ้านนายปุ่น ทึกสูงเนิน) บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่นางอัญชลี พงษ์สุภา ถึงสามแยกถนนลาดยาง) บ้านหัวบึง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2562 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) ชั้นหนึ่ง (VIP) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง