วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87 0975 นครราชสีมา) ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านวังวน (สายสะพานไม้บ้านพลับ ถึงทางแยกสวนนายประสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน และโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน) ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน และโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างจัดเตรียมสถานที่ดำเนินงานพร้อมจัดหาเครื่องขยายเสียงตามโครงการจัดงานประเพณี แข่งว่าว ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง