วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2561
โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน
3  ต.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสามแยกทางรถไฟ หมู่ 8 บ้านกุดหิน (สีกั๊ก) ถึงสามแยก หมู่ 5 บ้านหัวบึง)
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดสายสามแยกทางรถไฟ หมู่ที่ 7 ถึงสามแยกต้นตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ เสื้อต่อเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม) ของอปพร.อบต.โคราช จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต (Joint Sealer) จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง