วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบอินเวอร์เตอร์ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดยุงลายและแอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ของกองช่าง อบต.โคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดอบต. (ถังขยะพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย สายสี่แยก หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า ถึงสี่แยก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และของสมนาคุณ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ของกองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง