วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 9200 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 47 0001 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดอบต. จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช (สารส้มก้อนใส จำนวน ๒,๑๐๐ กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากโครงการจัดสรร ถึงสี่แยกทางเข้าบ้านนายกฤษณะ หุนสูงเนิน) หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากถนนสามแยกประปาหมู่บ้าน ถึงถนนสามแยกที่นางอนงค์ โชตนะ) หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัดอบต. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง