วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 424 56 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดยุงลายและน้ำยาพ่นกำจัดยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง (VIP) ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 57 0002 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 4 เส้น
24  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 57 0002 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 57 0003 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างจัดทำซุ้มประเพณี กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง