วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง (VIP) ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 57 0002 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 4 เส้น
24  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 57 0002 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 57 0003 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างจัดทำซุ้มประเพณี กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง