วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างจัดหาวัสดุตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 87-0975 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 011 55 0002 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรั้ว คสล. (ชนิดคอกม้า) รอบบึงนาตะโครก บ้านหัวบึง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างจัดหาวัสดุตามโครงการการรวมกลุ่มอาชีพจักสาน ทำไม้กวาด เพาะเห็ด ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพในตำบลโคราชประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างจัดหาวัสดุตามโครงการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดอบต. จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง