วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดอบต. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ของสำนักปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจร พร้อมติดตั้งเพดาน) ของสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดอบต. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์) ของสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ และเตรียมสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง