วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์ สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 9200 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 47 0001 ของสำนักปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 9200 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 47 0001 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดอบต. จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง