วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลโคราช จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคราช จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนางสีนวน สุดาทิพย์ ถึงบ้านนายหวล ตั้วสูงเนิน) หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกบ้านนายประทีป มีดา ถึงสามแยกบ้านนายดวงเด่น จืดสูงเนิน) หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนลาดยาง ถึงที่นางสำเนียง เนียมสูงเนิน) หมู่ที่ ๔ บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนเมืองเก่า ถึงบ้านนายสมหมาย เพ็งสูงเนิน ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๔ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง