วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจร พร้อมติดตั้งเพดาน) ของสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดอบต. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์) ของสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ และเตรียมสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟส่องสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟส่องสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟส่องสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง