วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากถนนสี่แยก ถึงที่นา นายชม ปานเกิด) หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนคอนกรีต ถึงบ้านนายแจ่ม มิตรสูงเนิน) หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่นายบุญเลี้ยง เหมสูงเนิน ถึงสี่แยกบ้านกกกอก) หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายยุทธนา จงสูงเนิน ถึงที่นายวิโรจน์ คงสูงเนิน) หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายกลางแจ้ง คสล. หมู่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรีและแม่บ้านในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง