วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากโครงการจัดสรร ถึงสี่แยกทางเข้าบ้านนายกฤษณะ หุนสูงเนิน) หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากถนนสามแยกประปาหมู่บ้าน ถึงถนนสามแยกที่นางอนงค์ โชตนะ) หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง โดยวิธีคัดเลือก
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช (สารส้มก้อนใส จำนวน ๒,๑๐๐ กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัดอบต. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายคำรนณ์ ราชสูงเนิน ถึงบ้านนางนฤมล มงคลสวัสดิ์) หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากสี่แยกศาลาประชาคม ถึงที่นายกฤษณะ หุนสูงเนิน) หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายชะมัด แปวสูงเนิน ถึงลำห้วยสาธารณะ) หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง