วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2565
จ้างจัดเตรียมสถานที่ พร้อมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนายมารุต ร่วงสูงเนิน ถึงกลางทุ่ง) บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากสะพานคสล. ถึงแยกร้านค้าบ้านหัวนา) หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างจัดสถานที่และจัดหาวัสดุตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน อบต.โคราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ต.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล. (จากแยกสวนนางเมี้ยน ภู่หาญ ถึงบ้านนายพัชพล แผลงสูงเนิน) หมู่ที่ 3 บ้านโบสถ์ ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล. (ต่อจากถนน คสล.เดิม ? หลังวัดกุดหิน) หมู่ที่ 8 บ้านกุดหิน ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล. (สายหลังบ้านนางเทศ อาจสูงเนิน) หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง