วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณบึงนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมหลังคา อบต.โคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ พร้อมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางชั้นหนึ่ง (VIP) ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโคราช ประจำปี 2566 จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 9200 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001 47 0001 ของสำนักงานปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง