วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนคสล. (จากที่ดินนายวิโรจน์ คงสูงเนิน ถึงสวนนางอนงค์ กกสูงเนิน) หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อสารเคมีเครื่องดับเพลิงพร้อมเติม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่น ที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบอินเวอร์เตอร์ ของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดยุงลายและแอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ของกองช่าง อบต.โคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง