วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟส่องสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟส่องสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟส่องสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณบึงนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขฉ 6510 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมหลังคา อบต.โคราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง