วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคราช จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนางสีนวน สุดาทิพย์ ถึงบ้านนายหวล ตั้วสูงเนิน) หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสี่แยกบ้านนายประทีป มีดา ถึงสามแยกบ้านนายดวงเด่น จืดสูงเนิน) หมู่ที่ ๘ บ้านกุดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนลาดยาง ถึงที่นางสำเนียง เนียมสูงเนิน) หมู่ที่ ๔ บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าโรงเรียนเมืองเก่า ถึงบ้านนายสมหมาย เพ็งสูงเนิน ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๔ ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากถนนสี่แยก ถึงที่นา นายชม ปานเกิด) หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง