องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
กองคลัง

นางภิญโญ  ศิลปะ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
  นางองุ่น  เพ็งสูงเนิน   
  ผู้อำนวยการกองคลัง   

นางสาวทองย้อย ศรีโคกกรวด
นางสาวปติมา  ภักดีโต นางสาวอารีย์  จงแผ่กลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการพัสดุ