องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +

นายสุชาติ  ยาวิศิษฏ์

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-002331
  อีเมล์ + admin@korat.go.th
 
 
  ชื่อ + นางสาวภิญโญ  บุญโท
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-002331
  อีเมล์ + admin@korat.go.th
  ชื่อ +
นางสาวบุญเรือน  ต่วนชะเอม
  ตำแหน่ง +
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-002331
  อีเมล์ + admin@korat.go.th
 
  ชื่อ + นางอรอุมา  สรารัมย์
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 044-002331
  อีเมล์ + admin@korat.go.th
  ชื่อ + นางองุ่น  เพ็งสูงเนิน 
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-002331
  อีเมล์ + admin@korat.go.th
  ชื่อ +
นายจะเด็ด   ไชยเสน 
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-002331
  อีเมล์ + admin@korat.go.th
  ชื่อ +  - รอบันทึกข้อมูล -
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 044-002331
  อีเมล์ + admin@korat.go.th
  ชื่อ +
นายสำราญ  เสรีวงศ์เวช 
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 044-249432
  อีเมล์ + admin@korat.go.th