องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 

            ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อยู่ที่ หมู่ ๕  ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอสูงเนิน โดยตำบลโคราชอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเนิน เป็นระยะทางประมาณ  ๔.๕  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

            ทิศเหนือ   ติดต่อตำบลสูงเนิน ตำบลบุ่งขี้เหล็ก  และตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำห้อยไผ่บริเวณบ้านหนองปลากระดี่ ติดกับบ้านกุดหิน ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน  บริเวณพิกัด R S ๐๔๘๕๑๐  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลำตะคอง  ระยะทางประมาณ  ๖.๒๕  กิโลเมตร สิ้นสุดที่บริเวณลำตะคองเขตติดต่อระหว่างตำบลบุ่งขี้เหล็ก  ตำบลโคราช ตำบลกุดจิกและตำบลโค้งยาง  อำเภอสูงเนิน บริเวณพิกัด R S ๐๙๗๕๑๖  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  ๖.๒๕  กิโลเมตร

            ทิศตะวันออก   ติดต่อตำบลกุดจิก และตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำตะคอง บริเวณพิกัด R S ๐๙๗๕๑๖  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวคันนาของราษฎรระยะทางประมาณ    กิโลเมตร  ถึงจุดเชื่อมที่คลองกุดจิกใกล้บริเวณบ้านคลองเก่า ตำบลโคราช บริเวณพิกัด R S ๐๘๙๕๐๒  สิ้นสุดที่ทางรถไฟทางทิศตะวันตกบ้านกุดจิก ห่างจากบ้านกุดจิกประมาณ       กิโลเมตร บริเวณพิกัด R S ๐๘๕๔๙๓  รวมระยะทางด้านตะวันออกประมาณ    กิโลเมตร

            ทิศใต้   ติดต่อตำบลสูงเนิน  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางรถไฟบ้านกุดจิก บริเวณพิกัด R S ๐๘๕๔๙๓  ไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดที่ทางรถไฟ บริเวณพิกัด         R S ๐๕๓๔๙๐  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  ๓.๕  กิโลเมตร

            ทิศตะวันตก   ติดต่อตำบลสูงเนิน  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางรถไฟบริเวณพิกัด R S ๐๕๓๔๙๐  ไปทางทิศเหนือ  ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร  ถึงจุดเชื่อมบริเวณไร่ของราษฎรใกล้กับปราสาทโนนกู่ ตำบลโคราช บริเวณพิกัด R S ๐๕๑๔๙๙  ระยะทางประมาณ      กิโลเมตร  สิ้นสุดที่ลำห้วยไผ่  บริเวณบ้านหนองปลากระดี่ ตำบลบุ่งขี้เหล็ก ติดกับบ้านกุดหิน ตำบลโคราช บริเวณพิกัด R S ๐๔๘๕๑๐  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ    กิโลเมตร    

 
 

            เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช   มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ  ๗.๒  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ,๕๐๐  ไร่  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

 

            สภาพภูมิประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินร่วนทางตอนใต้ของตำบลจะเป็นดินร่วนปนทราย  มีลำน้ำสายหลักของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือ คือ  ลำตะคอง   

           

             จำนวนหมู่บ้าน  ตำบลโคราชแบ่งการปกครองออกเป็น    หมู่บ้าน  ดังนี้