องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางสำเนียง ถึงทุ่งนา)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก ( สายบ้านนางสำเนียง ถึงทุ่งนา ) อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ********************************** ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก ( สายบ้านนางสำเนียง ถึงทุ่งนา ) มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ฝารางระบายน้ำแบบเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ยาวท่อนละ 1 เมตร จำนวน 158 ท่อน ก่อสร้าง ตามแบบแปลน อบต. กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 157,300 บาท ราคากลาง 150,500 บาท นั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7 เวลา 10.20 น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ตามที่เสนอราคาดังต่อไปนี้ ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง เสนอราคา 150,500 บาท ๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัลย์สูงเนิน เสนอราคา 150,00๐ บาท ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัลย์สูงเนิน . เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕7 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาตะโครก (สายบ้านนางสำเนียง ถึงทุ่งนา)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว :