องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนายชะมัด แปวสูงเนิน ถึงถนนลาดยางหลังวัดปรางค์เมืองเก่า)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนายชะมัด แปวสูงเนิน ถึงถนนลาดยางหลังวัดปรางค์เมืองเก่า) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ........................................................................................... ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ( สายบ้านนายชะมัด แปวสูงเนิน ถึงถนนลาดยางหลังวัดปรางค์เมืองเก่า ) ชั้นที่ 1 งานเสริมดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 96 ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน ชั้นที่ 2 งานลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 233 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร มีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 335 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. กำหนด งบประมาณ 171,000 บาท ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) ราคากลาง 171,000 บาท ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน ) นั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.15 น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ตามที่เสนอราคาดังต่อไปนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง เสนอราคา 170,500 บาท 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชสินสยาม เสนอราคา 171,00๐ บาท ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง . เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนายชะมัด แปวสูงเนิน ถึงถนนลาดยางหลังวัดปรางค์เมืองเก่า)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว :