องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA


ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนางสุดาวรรณ ธูปแท้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านโบถส์)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนางสุดาวรรณ ธูปแท้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านโบถส์) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ........................................................................................... ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนางสุดาวรรณ ธูปแท้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านโบถส์) กว้าง 3 เมตร ยาว 288 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 414 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. กำหนด งบประมาณ 190,000 บาท ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ) ราคากลาง 190,000 บาท ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ) นั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.30 น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ตามที่เสนอราคาดังต่อไปนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัลย์สูงเนิน เสนอราคา 189,000 บาท 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง เสนอราคา 190,00๐ บาท ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัลย์สูงเนิน . เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนางสุดาวรรณ ธูปแท้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านโบถส์)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว :