องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA


ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนางเอม งามโกศล ถึงลาตะคอง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนางเอม งามโกศล ถึงลำตะคอง) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ........................................................................................... ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนางเอม งามโกศล ถึงลำตะคอง) ชั้นที่ 1 งานเสริมดิน กว้าง 2.80 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 156 ลูกบาศก์เมตร ชั้นที่ 2 ง านลูกรัง กว้าง 2.80 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 030 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 107 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. กำหนด งบประมาณ 82,000 บาท ( แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน ) ราคากลาง 82,000 บาท ( แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน ) นั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.45 น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ตามที่เสนอราคาดังต่อไปนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง เสนอราคา 81,500 บาท 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชสินสยาม เสนอราคา 82,000 บาท ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง . เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า (สายบ้านนางเอม งามโกศล ถึงลาตะคอง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว :