องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA


ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านวังวน (สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงสะพานไม้เชื่อมต่อตาบลบุ่งขี้เหล็ก)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านวังวน (สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงสะพานไม้เชื่อมต่อตำบลบุ่งขี้เหล็ก) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ........................................................................................... ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านวังวน (สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงสะพานไม้เชื่อมต่อตำบลบุ่งขี้เหล็ก) ชั้นที่ 1 งานเสริมดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 220 ลูกบาศก์เมตร ชั้นที่ 2 งานลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 147 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. กำหนด งบประมาณ 114,000 บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) ราคากลาง 114,000 บาท ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) นั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.58 น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ตามที่เสนอราคาดังต่อไปนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัลย์สูงเนิน เสนอราคา 113,500 บาท 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง เสนอราคา 114,000 บาท ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัลย์สูงเนิน . เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านวังวน (สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงสะพานไม้เชื่อมต่อตาบลบุ่งขี้เหล็ก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว :