องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.koratsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้า พร้อมงานฝาปิดรางระบายน้าแบบเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง (สายบ้านนายธาดา ถึงทุ่งนา)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมงานฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายบ้านนายธาดา ถึงทุ่งนา)ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ************************** ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซม รางระบายน้ำพร้อมงานฝาปิดรางระบายน้ำแบบเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวบึง (สายบ้านนายธาดา ถึงทุ่งนา) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ซ่อมแซมรางระบายน้ำ เสริมบ่ารางปูน พร้อมงานฝาปิดรางแบบเหล็ก กว้า 0.30 เมตร ยาวท่อนละ 1 เมตร จำนวน 104 ท่อน ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต. กำหนด งบประมาณ 91,000 บาท ราคากลาง 86,000 บาท นั้น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เข้าสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น ๒ ราย ตามที่เสนอราคาดังต่อไปนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัลย์สูงเนิน เสนอราคา 86,000 บาท 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอดีก่อสร้าง เสนอราคา 85,500 บาท ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด .พอดีก่อสร้าง . เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา มีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดของผู้ที่เข้าเสนอราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงมีมติให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาครั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ( นายสุชาติ ยาวิศิษฏ์ ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    เอกสารประกอบ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้า พร้อมงานฝาปิดรางระบายน้าแบบเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง (สายบ้านนายธาดา ถึงทุ่งนา)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว :